Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza w terminie: 12.02.2018 r. - 23.02.2018 r. nabór wniosków o skierowanie
na szkolenie wskazane  przez osobę bezrobotną lub inną osobę uprawnioną*  (szkolenie indywidualne)  wraz z deklaracją zatrudnienia wnioskodawcy lub powierzenia wnioskodawcy wykonywania innej pracy zarobkowej po ukończeniu szkolenia lub zobowiązaniem do rozpoczęcia  własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia.
 
Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane w oparciu o Kryteria obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie  w 2018 r. przy rozpatrywaniu wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną lub inną osobę uprawnioną finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 
Z uwagi na ograniczone w 2018 roku środki będące w dyspozycji Urzędu, koszty szkolenia indywidualnego mogą być finansowane do wysokości 100 %, nie wyższej jednak  niż 6.000,00 zł.
 
Druki wniosków wraz z załącznikami  dostępne są w siedzibie tut. Urzędu  pokój 109 oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl
 
* inna osoba uprawniona – należy przez to rozumieć poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt.16 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Szczegółowe informacje o przedmiotowej formie wsparcia zostały zamieszczone poniżej.
Załączniki
Ogłoszenie o naborze wniosków - rezerwa
Kryteria
Wniosek - dla osób w wieku 45 lat i powyżej
Deklaracja zatrudnienia
Zobowiązanie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
Karta oceny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę