Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (III) - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (III)

                                                               
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (III) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018
 
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku* życia pozostających bez pracy w powiecie będzińskim.
 
Wartość projektu: 8.235.690,60 złotych, w tym 6.941.040,00 wkład EFS
 
Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 663 osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP Będzin, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy (w tym co najmniej 8 osób z niepełnosprawnościami i 130 osób długotrwale bezrobotnych), należące do tzw. kategorii NEET  (tj. osoba, które nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w  ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w pozaszkolnych  zajęciach mających  na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).
 
Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy (dla osób do 25 roku życia okres liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu) osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.
 
Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
  1. Pośrednictwo pracy – 663 osoby;
  2. Staże – 530 osób, w tym 420 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 40 objętych refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;
  3. Bony na zasiedlenie – 20 osób;
  4. Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 102 osoby;
  5. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 11 osób.
 
Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 17% uczestników z niepełnosprawnościami, 48% osób o niskich kwalifikacjach, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.
 
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 110
 
PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie.
 
*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia  tj. osoby do dnia ukończenia 30 roku życia (do dnia 30 urodzin)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę