Deklaracja dostępności - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Będzinie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.F

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie jest Paweł Dobrowolski, kontakt : (32) 729-59-41.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Górski, it@pup.bedzin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 729 59 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Ignacego Krasickiego – do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na parterze Urzędu zostało stworzone specjalne stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych. Stanowisko zostało wyposażone w skaner oraz tablet z dostępem do Internetu. Na parterze znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed wejściem głównym do budynku znajduję się podjazd dla wózków inwalidzkich

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie mieszczącego się przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, jest to parking wewnętrzny. Od miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych do głównego wejścia do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie prowadzi chodnik umożliwiający łatwy i bezpieczny dostęp do tego wejścia. 
 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Informacja o możliwości korzystania z pomocy psa asystującego zamieszczone są na piktogramach znajdujących się na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia o którym mowa w ust. 1 jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów. Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17A. Zgodnie z art.12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem /w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie/ proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do: Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin e-mail: pup@pup.bedzin.pl faks: +48 32 72 95 944; telefon: +48 32 72 95 941 Ponadto w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie istnieje możliwość komunikacji z pracownikami posiadającymi znajomość porozumiewania się za pomocą języka migowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę