Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zawiązku z udzielaniem grupowej informacji zawodowej - Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie


Inspektor Ochrony Danych OsobowychWypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:
Tomasz Żak, e-mail: iod@pup.bedzin.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zawiązku z udzielaniem grupowej informacji zawodowej.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w zawiązku z udzielaniem grupowej informacji zawodowej.

 
     W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Będzinie
  (42-500), przy ul. Ignacego Krasickiego 17A (dalej jako: PUP). Z administratorem danych można się skontaktować również pod adresem e-mail: pup@pup.bedzin.pl;
 2. PUP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pup.bedzin.pl lub przesyłając korespondencję na adres PUP z dopiskiem „IOD";
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679, tj. w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które zostało powierzone Administratorowi. Zadanie publiczne realizowane jest w oparciu o art. 35 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy tj. udzielanie grupowej informacji zawodowej;
 4. Dane osobowe obejmują Pani/Pana: imię i nazwisko oraz adres e-mail;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, innych instytucji rynku pracy oraz podmiotów realizujących usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi PUP zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679 – dostawca usług hostingowych, obsługa prawna oraz ochrony danych, wsparcie techniczne ze strony wykonawcy systemu Syriusz. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki, jak również od okresu wynikającego z przyjętego w PUP jednolitego rzeczowego wykazu akt, jednak nie dłużej niż  5 lat od zakończenia roku, w którym udzielono grupowej informacji zawodowej;
 7. posiada Pani/Pan: prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia 2016/679, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
 8. nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na to, że przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 9. podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego Administratorowi, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej informacji;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę